درود
مشکلی در دیتاسنتر افرانت به وجود آمده در حال بررسی و پیگیری هستیم،
با تشکر